• Betingelser

  • Betingelser

Betingelser for rejser med Adventure Heart

Gældende pr. 1/1-2013

De følgende betingelser regulerer aftaleforholdet mellem Adventure Heart og kunder, der ønsker at købe rejser af enhver art hos Adventure Heart.

1. Kundens pligter:

1.1. Kunden skal ved aftalens indgåelse give oplysning om sit fulde navn, adresse, mobiltelefonnummer, evt. fastnettelefonnummer, e-mailadresse (hvortil al korrespondance fremkommer), fødselsdato samt nationalitet, herunder oplysninger om dansk eller udenlandsk pas samt eventuelt dobbelt statsborgerskab af hensyn til rejsebureauets oplysningspligt i relation til eventuelle visum- eller andre indrejsekrav.

1.2. Kunden skal sørge for at være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning og de for rejsens gennemførelse øvrige nødvendige dokumenter og forhold, herunder visa og anbefalede vaccinationer. For rejser, der går via USA, er det i øvrigt kundens pligt at sikre sig nødvendig tilladelse til indrejse, hvilket for danske statsborgere kræver udfyldelse på https://esta.cbp.dhs.gov .

1.3. Kunden er ligeledes ansvarlig for at tegne nødvendige rejseforsikringer, som dækker omkostningerne og evt. hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, mistet bagage, ansvar m.m. Adventure Heart er behjælpelig med at tegne rejseforsikringer gennem Gouda Rejseforsikring. Hverken det gule eller blå sygesikringskort dækker på vores oversøiske destinationer.

1.3.1. Rejseforsikring er et krav fra Adventure Hearts samarbejdspartnere, og kunden er derfor forpligtet til enten at kunne fremvise gyldig rejseforsikring, der dækker alt ovennævnte under hele rejsen eller lade Adventure Heart tegne forsikring. Kunden risikerer afvisning fra deltagelse på rejsen uden refusion, såfremt gyldig rejseforsikring ikke haves. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at mange forsikringsselskaber har særlige vilkår, hvad angår arbejde, uanset at det er frivilligt. Tal med Adventure Heart eller dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

1.4. Kunden er ansvarlig for at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger er identiske med det fulde navn, der fremgår af dennes pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til rejsebureauet. Navneændring efter udstedelse af flybillet foretages mod gebyr fastsat af luftfartsselskabet.

1.5. Af sikkerhedsmæssige grunde skal kunden rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc., og de anvisninger, der gives af rejseledere, transportører og andre involverede partnere på destinationen.

1.6. Kundens omgang med euforiserende stoffer er ikke tilladt under rejsen og fører til fratrædelse af programmet uden omkostninger for Adventure Heart.

1.7. Det er kundens eget ansvar at holde sig underrettet om evt. flytidsændringer og rejsetidspunkter før og under rejsen. Kunden skal i god tid inden afrejse fra destinationen orientere sig i sine rejsedokumenter, om hvorvidt der måtte være foretaget eller annonceret eventuelle flyændringer. Ændringer i rejseplanen er vejledende og Adventure Heart er ikke ansvarlig for ændringer, som flyselskabet måtte foretage undervejs. Meddelelse om sådanne ændringer vil dog blive oplyst kunden individuelt, såfremt ændringerne er kommet til Adventure Hearts kendskab. Kunden bør derfor altid tjekke for ændringer både i dagene optil afrejse samt i timerne inden afrejse (24 timer, 12 timer, 6 timer før m.fl.).

1.8. Har kunden ikke efterlevet de ovenstående bestemmelser i punkterne 1.1 – 1.7, kan denne ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureau, formidler eller underleverandører til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

2. Pris og produkt:

2.1. Alle oplysninger i dette dokument, brochurer eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen, og oplysningerne – herunder prisoplysninger – er bindende for rejsebureauet. De angivne priser gælder udelukkende for de afgange, de betegner. Afgange, der endnu ikke er prissatte, kan være udsat for prisstigninger ift. tidligere afgange. Dette skyldes rejsernes afvikling i udviklingslande, hvor omkostninger stiger og falder hurtigere, end Adventure Heart kan tage ansvar for. Priser for hvert kalenderår foreligger normalt i oktober måned. Så snart endelig pris foreligger, fremsendes den til alle berørte kunder. Er en evt. prisstigning højere end, hvad kunden ønsker at betale, kan kunden frigøre sig fra aftalen medmindre andet skriftligt er aftalt.

2.2. For priser angivet i markedsføringsmateriale tages der forbehold for trykfejl og åbenlyse fejl samt de under Prisændringer nævnte forhold.

2.3. Rejsens pris omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser.

2.4. Adventure Heart hæfter alene for flybilletter arrangeret af Adventure Heart eller markedsført sammen med hovedarrangementet som en integreret del af pakkerejsen, eller såfremt flybilletterne fremgår som en særaftale bestilt af kunden gennem Adventure Heart.

2.5. Adventure Heart skal ved aftalens indgåelse oplyse kunden om pas- og visumkrav samt de for rejsens gennemførelse øvrige nødvendige dokumenter og forhold, herunder anbefalede vaccinationer. Alle oplysninger vedrørende vaccinationer og malaria stammer fra Adventure Hearts oplysninger om turens geografiske placeringer, samt Statens Serum Instituts oplysninger om nødvendige og anbefalede vaccinationer og forbeholde for malaria.

2.6. Adventure Hearts informationspligt over for kunden tager udgangspunkt i de kendte regler for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre Adventure Heart opmærksom på dette, så kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder, der kender til de specifikke regler, der måtte være gældende. Se i denne sammenhæng blandt andet: www.um.dk; www.ssi.dk.

2.7. Såfremt der for rejsens gennemførsel gælder et minimum deltagerantal og dette deltagerantal ikke opnås inden 21 dage før afrejse, er Adventure Heart berettiget til ansvarsfrit at meddele kunden, at rejsen som konsekvens af den lave tilslutning ikke vil blive gennemført.

2.8. Adventure Heart tilbyder automatisk alle kunder at tegne sygdomsafbestilling for rejsen (undtagen for flybilletter til og fra destinationen, dette tilbydes separat) i forbindelse med bekræftelse for booking. Heraf fremgår såvel pris som vilkår. Sygdomsafbestillingsforsikringen er anbefalet, men ikke obligatorisk. Fravalg skal meddeles Adventure Heart.

2.9. Det vil være muligt at tegne en rejseforsikring igennem Adventure Heart med Gouda Rejseforsikring uden administrationsgebyr.

2.10. Adventure Heart arrangerer gerne kundens flybillet, der udstedes af Horizon. Kunden vil blive afhentet i lufthavnen på destinationen og så vidt muligt rejse sammen med gruppen.Adventure Hearts flybilletter er fleksible på hjemrejsedatoen og prisen indeholder skatter og afgifter, sygdomsafbestillingsforsikring samt transport til og fra lufthavnen på destinationen medmindre andet er aftalt.

2.10.1. Ved eget transport-arrangement opkræves kunden et gebyr på kr. 750 (pris pr. 1/6-2012), som bl.a. dækker administration og kommunikationen mellem dig, Adventure Heart og vores partner. Derudover skal kundens flydetaljer registreres i vores system og videregives til vores partnere, så de ved, hvornår du ankommer og rejser. Transfer til og fra lufthavnen vil være inkluderet, såfremt kunden ankommer og afrejser inden for de givne dage og tider medmindre andet er angivet i aftalegrundlaget. Bemærk, at kunden kan blive pålagt et tillæg ved ankomst uden for de givne ankomsttider til dækning af ekstra transfer.

3. Aftaleindgåelse:

3.1. En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og Adventure Heart er indgået og bindende for begge parter, når kunden booker sin rejse. Booking kan være mundtlig eller skriftlig i sin form. Rejsebureauet fremsender herefter bekræftelse til kunden, hvoraf de aftalte vilkår fremgår. Med indbetaling af depositum inden for den i bekræftelsen fastsatte frist bekræfter kunden at have accepteret de skriftligt meddelte vilkår for rejsen (aftalegrundlaget, se nr. 2.1.).

3.2. Kunden har pligt til at gennemgå alle fremsendte rejsedokumenter (herunder bl.a. program, flybillet og rejseforsikring) og ”praktiske oplysninger” og reagere over for Adventure Heart, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

3.3. Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt til Adventure Heart senest 60 dage før afrejsen, medmindre andet er anført på fakturaen. Ved bestilling mindre end 60 dage før afrejse, forfalder det fulde beløb til betaling sammen med ordrebekræftelse/faktura.

4. Ændring af den indgåede aftale.

4.1. Prisændringer.

4.1.1. Adventure Heart kan efter aftalens indgåelse og endelig aftale om pris (se nr. 2.1) foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

– Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.

– Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

– Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse.

4.1.2. Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående formler/regneeksempler

Aftalt pris Ændring Beregning Ny pris
Kr. 3.000 Heraf brændstofpriser: Kr. 200 Stigning/fald i brændstofpris: Kr. 50 Kr. 200 + kr. 50 Kr. 3050
Kr. 3000 Heraf skatter og afgifter: Kr. 500 Stigning/fald i og evt. nye skatter og afgifter: Kr. 100 Kr. 500 + kr. 100 Kr. 3.100
Kr. 3.000 Den kurs, der anvendtes til beregning af pris: 3,00 (Kr. 3 = 1) Kursændring +/-: 3,00 til 3,10 (Kr. 3000/3,00)x3,10 Kr. 3.100

4.1.3. Meddelelse om forhøjelse af prisen skal komme frem til kunden snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet og senest 20 dage før afrejsen. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan prisen således ikke forhøjes.

4.2. Ændringer af pakkerejsen efter aftalens indgåelse.

4.2.1. Såfremt Adventure Heart må aflyse rejsen, eller denne ikke kan gennemføres som aftalt, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses for bagateller.

4.2.2. Aflyses rejsen uden at dette skyldes kundens egne forhold, kan kunden:

– hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller

– deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

4.2.3. Kunden skal, inden rimelig tid efter modtagelse af meddelelse om ændringen, underrette Adventure Heart om sit valg. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen, og vælges en rejse af lavere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Adventure Heart tilbagebetale prisforskellen. Herudover kan kunden ikke gøre erstatningskrav gældende.

4.2.4. I tilfælde af naturkatastrofer i området eller begivenheder af krigslignende karakter indenfor et tidsrum af 2 uger før afrejsen, refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetalingen er dog betinget af, at udenrigsministeriet fraråder rejser til det pågældende sted, og at begivenhederne er opstået efter rejsen er bestilt.

5. Kundens afbestilling af pakkerejsen

5.1. Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejsedagen, tilbagebetales kr. 1.000,- af det betalte depositum. Udstedte flybilletter refunderes ikke.

5.2. Sker afbestilling senere end 90 dage før den aftalte rejsedag og senest 60 dage før den på bekræftelsen anførte afgangsdato, har Adventure Heart ret til, ud over depositum, at beregne sig 50 % af rejsens totale pris. Udstedte flybilletter refunderes ikke.

5.3. Sker afbestilling senere end 60 dage før afrejsen, har Adventure Heart ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

5.4. I tilfælde af afbestilling på grund af sygdom, er kunden kun berettiget til at få rejsens pris refunderet, såfremt kunden senest ved bestilling af rejsen har tegnet en afbestillingsforsikring. De nærmere betingelser for en sådan afbestillingsforsikring fremgår af forsikringens vilkår fremsendt med bekræftelsen.

6. Mangler ved produktet.

6.1. Levering af rejseydelsen – mangler.

6.1.1. Det påhviler Adventure Heart at gennemføre rejsen i overensstemmelse med aftalen. Adventure Heart er idéansvarlig for programmerne, som gennemføres i samarbejde med lokal partner. Vores lokale partner er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af rejsen og kan ændre programmet uden forudgående varsel, såfremt dette skønnes at være hensigtsmæssigt for deltagerne.

Adventure Heart optræder som agent for de(t) i rejsen involverede luftfartsselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Derfor er dette/disse selskab(ers) betingelser og ansvarsbegrænsninger gældende.

6.1.2. Konstaterer kunden mangler efter påbegyndt levering af rejse, det være sig undervejs eller på rejsemålet, skal denne straks efter manglens konstatering reklamere over denne eller disse til Adventure Heart eller bureauets stedlige partner, for at give disse mulighed for at afhjælpe manglen. Det påhviler kunden at kunne dokumentere, at der er reklameret.

6.1.3. Undlader kunden at reklamere på behørig vis som beskrevet ovenfor, mister denne retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen, og rette krav mod Adventure Heart som følge af manglen.

6.2. Afhjælpning.

6.2.1. Tilbyder Adventure Heart eller dennes partner at afhjælpe manglen, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.

6.3. Ulempegodtgørelse/kompensation.

6.3.1. Har manglen medført væsentlig ulempe for kunden, kan der desuden tilkomme kunden en kompensation herfor, såfremt helt særlige forhold gør sig gældende, herunder at manglen i meget høj grad har frataget kunden dennes ferieoplevelse, og rejsebureauet findes, gennem forsømmelighed, at være ansvarlig for dette.

7. Reklamationer.

7.1. Krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (”kompensation/ulempegodtgørelse”) skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Adventure Heart.

7.2. Uanset hvad der for en konkret sag måtte blive betragtet som værende inden for rimelig tid for indgivelse af krav som følge af mangelfuldt produkt, vil alle krav der indgives senere end 3 måneder fra det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med den pågældende mangel, ikke anses for at være indgivet rettidigt, og kunden vil derfor have mistet retten til at påberåbe sig den pågældende mangel.

7.3. Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb ikke opnås ved klage til Adventure Heart, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3.sal, 2840 Holte.